SRI LANKA Petition

 Petition in PDF format – CLICK HERE

එක්සත් ජාතීන්ගේ ගේකම් බෑන්කී මූන්,
ගන්පා඼ රජය:
ග඼ෝක උරුමයක් ලන බුදුන්ගේ උපන් ස්ථානය ලුම්බිණිය රැක ගනිමු.
“නලග඼ොලක් සාම නගරයක්“ යන ගත්මාල යටගත් ලන නගර සංලර්ධන සැ඼ැස්ම බුදුන් උපන් පුණ්‍යභුමියය ගස ම ග඼ෝක උරුමයක් ග඼ස නම් කර ඇති ලුම්බිණියට තර්ජනයකි.
 ලුම්බිණීය යනු දකුණු නේපා඼නේ පිහිටි පුරාවිදයාත්මකමව ලටිනාවන්ේ ත්ත්මක දුදුේ තපල ඼ද පු ය ූමන්යි. මශා පරිනිබ්බා සූත්‍රනේ ව‘දශේ නබෞද්ධයේ විසිේ එක්ලරක් නශෝ ලේදනා වෂත්තු වලර ව්ථානයේනෙේ එක් ව්ථානයකි
 නමලේ ලැදෙත්මක වන්ේ ත්තු ව්ථානයක් ලන නිවා ඾ලලර්඿ ෙනනාලව සිට ලර්ලමානය දක්ලා ලේදනාවරුලේ ලුම්බිණිය වරා පැන්න ති නමහිදි බැතිමතුේ දුදුේ තපේ ව්ථානය න඼ව ලේදනාමාන වරන අලර මුල් අලධිනේ සිට දුද්ධ ලේදනාමය මධයව්ථානයක් න඼ව පුරාවිදයාත්මකමව අතිේ නලතරතුරු නශ වරන ව්ථානයක් බලට පලත්මකල ඇල  ජපේ ජාතිව ලාව්තුවිදයාඥ Kenzo Tange විසිේ පි නය඼ වරන ඼ද ලුම්බිණිය වංලර්ධන වැ඼ැව්ම මගිේ ලේදනාමය පැතිවඩ නවනරහි වින඾ේ඿ අලධානය නයතමු වර ඇල නමය එක්වත්මක ජාතීේනේ වංවිධානය ශා නේපා඼ රජය මගිේ ලර්඿ 1978 දි අනුමල වර ඇල නමම වැ඼ැව්නම් ලුම්බිණිනයහි ආරක්඿ාල ශා නි඾්ව඼ේව පරිවරය රැනවන පරිදි ලර්ෙ වැලැපුම් 22ක් රක්ෂිල තීරුලක් ඇතු඼ත්මක වී ඇල
 ලර්඿ 1997 දී ලුම්බිණිනයහි සුවින඾ේ඿ භාලය ව඼වා න඼ෝව තරුමූමන්භාෙයක් න඼ව ත්නනව්නවෝ ආයලනය මගිේ ප්‍රවා඿යට පත්මක වර ඇල
දැනට කුමක් සිදුනේද?
 ලර්඿ 2012 ජනලාරි මව 20 ලන දින ‘නලන඼තලක් වාම නෙරයක් ‘ යන වංලර්ධන වැ඼ැව්ම වදශා නවතරියානු රජය ශා නේපා඼ රජය අලර අලනබෝධලා ගිවිසුමක් අත්මකවේ වර ඇල නමම වැ඼ැව්ම ලර්඿ 1 ½ ක් පම වා඼යකිේ නිම කිරීමටKWAAK E.S.P.R.I. වශ නවතරියේ ජාලයේලර වශනයෝගිලා ජජේසිය (KOICA) වැ඼සුම් වර ඇල  නමහි අේලරා඾ ව඼ාපය තුෂ පුරලැසියේ 200 000 කිේ වමේවිල න඼ෝව වාම නෙරයක් නෙතඩනැනෙනු ඇල  ත්නනව්නවෝ න඼ෝව තරුම මධයව්ථානය දැනුලත්මක නනතවර නමම ගිවිසුම අත්මකවේ වර ඇල ‘නලග඼ොලක් සාම නගරයක් මගින්‘ ඇතිලන අනිසි බ඼පෑම් කලගර්ද?  න඼ෝව තරුමයක් න඼ව ශදුේලන ව්ථානයේ පි බ‘ද දැනට පලතින අනනයලාලය පි ෙැීමම ශා ඇෙැීමම ෙැන ණ ාත්මකමව බ඼පෑමක් ඇතිවීම අනනයලාලය ලටිනාවම පි බ‘දල වෘ ාත්මකමව බ඼පෑමක් ඇතිවීම ලුම්බිණිය ත්නනව්නවත හි අලධානම් ඼ි.ව්තුලට ඇතු඼ත්මක වීමට ඉඩ ඇල  ලාත් ජ඼ ඾බ්ද ද෕඿නය මගිේ ලුම්බිනියට අහිලවර බ඼පෑම් ඇතිවීම  වෘෂීවාර්න්ව වටත්තු වදශා නලේව඼ ලර්ෙ වැලැප්ම විසිනදවව අේලරා඾ තීරුල නාෙරිව වර ය මගිේ ජනාකීර් වීනමේ එම පරිවර පද්ධතියට අහිලවර බ඼පෑමක් ඇතිවීම  ලුම්බිණිය මූලිවල඾නයේ දුදුේ තපේව්ථානයට ලඩා ජනාකීර් න඼ෝව වාම නෙරය ල඾නයේ අලධානයවට නයතමු වීම  සියළු වම්පත්මක නාෙරිව වංලර්ධනය යටිල඼ පශසුවම් නඩත්මකතු කිරීම ආදිය නවනරහි නයතමුලන අලර ඓතිශාසිව ශා පූජීමය ව්ථානයක් ලන ලුම්බිනිය නවනරහි අලධානය අඩුවීම ඉහත සදහන් ගහ තුන්මත ලුම්බිණි ග඼ෝක සාම නගර සැ඼සුම අගහෝසිකර Kenzo Tange ගේ සැ඼ැස්ම ක්‍රියාත්මක කරන ග඼සත් එක්සත්ජාතීන්ගේ ගේකම් බෑන්කී මූන් සහ ගන්පා඼ රජගයන් ඉේ඼ා සිටිමු. අනාගත පරම්පරාල සදහා ලුම්බිණි ග඼ෝක උරුමය සුරැකිය යුතුය.
ශ්‍රී඼ාංකීය ගබෞධ ධ තබත් පහත ඇති න්න්ක් එක තුන්න් ගමම ගපත්සම සදහා සහගයෝගය දක්ලන්න.

http://www.save-buddhist-heritage.org

http://www.savebh.org

 

Sri Lanka Petition_JPEG