THAI Petition

ลุมพินี – กรุณาลงนามในคำร้อง

ลุมพินีตกอยู่ในอันตราย!

การพัฒนาเมือง –  แผน “เมืองใหม่แห่งสันติภาพโลก” (NEW WORLD PEACE CITY)

คุกคามสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า อันมีสถานะเป็นมรดกโลก

  • ลุมพินีเป็นสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า เป็นศักดิ์สิทธิ์สถานอันรุ่มรวยในทางโบราณคดี ตั้งอยู่ที่เนปาลตอนใต้  เป็นหนึ่งในสี่สถานที่จาริกแสวงบุญอันสำคัญในพระพุทธศาสนา (หนึ่งในศาสนาสำคัญของโลก) ซึ่งพระพุทธองค์เองได้ระบุไว้ในมหาปรินิพานสูตร (Mahaparinibbana Sutta)

§ นักแสวงบุญผู้ศรัทธาได้จาริกมายังลุมพินีอันเป็นสถานที่สำคัญนี้มาเป็นเวลาหลายศตวรรษจวบจนปัจจุบัน ณ สถานที่แห่งนี้ พวกเขาน้อมสักการะยังสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าซึ่งปัจจุบันมีหลักฐานโบราณคดีสำคัญอันเนื่องด้วยลักษณะศูนย์กลางการจาริกแสวงบุญของชาวพุทธนับเนื่องแต่ปฐมกาล

§  แผนแม่บทสำหรับการพัฒนาลุมพินีตระเตรียมโดยสถาปนิกชาวญี่ปุ่นนามว่า Kenzo Tange เน้นย้ำแง่มุมแห่งการจาริกแสวงบุญของลุมพินี ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยองค์การสหประชาชาติและรัฐบาลเนปาลในปีค.ศ 1978 แผนการได้ครอบคลุมแนวพื้นที่กันชน (buffer zone) ขนาดยี่สิบสองตารางไมล์ เพื่อส่งเสริมความสงบและการปกป้องคุ้มครองลุมพินี
§  ในปีค.ศ. 1997 ลุมพินีได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก ด้วยว่าเห็นความสำคัญอันพิเศษเฉพาะของที่นี่

เกิดอะไรขึ้นในตอนนี้?

 §  วันที่ 20 มกราคม 2012 รัฐบาลเนปาลและรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) สำหรับเตรียมแผนพัฒนาและการสงวนรักษาเมืองลุมพินีสันติภาพโลก แผนใหม่นี้จะได้รับการออกแบบภายในหนึ่งปีครึ่ง โดย KWAAK E.S.P.R.I และ Korea International Cooperation Agency (KOICA).

§  เมืองสันติภาพโลก สำหรับผู้อยู่อาศัย 200,000 คนจะถูกสร้างภายในแนวพื้นที่กันชน

§  ความตกลง (agreement) นี้ได้รับการลงนามโดยมิได้แจ้งศูนย์มรดกโลกขององค์การยูเนสโก

§ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความตกลงระหว่างรัฐบาลเนปาลและ…. กรุณาอ่านเพิ่มเติมที่นี่: Link 1   Link 2   Link 3  PDF Link 3

 อะไรคือผลลัพธ์จากการสร้างเมืองสันติภาพโลก (THE WORLD PEACE CITY)?

 §  ผลกระทบด้านลบต่อคุณค่าอันโดดเด่นเป็นสากล (Outstanding Universal Value) แห่งมรดกโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของอัตลักษณ์ ความเป็นของแท้ และบูรณภาพ ลุมพินีน่าจะถูกใส่ในบัญชีอันตรายขององค์การยูเนสโก ซึ่งเป็นลางร้ายกับการสังกัดทะเบียนมรดกโลก

§  ลุมพินีจะได้รับผลกระทบจากมลภาวะทางอากาศ ทางน้ำ และทางเสียงที่เพิ่มขึ้น

§  การสูญเสียพื้นที่ควบคุมขนาดยี่สิบสองตารางไมล์ของแนวกันชนเกษตรกรรม โดยการบุกรุกของมนุษย์และผลกระทบของการทำให้เป็นเมือง (urbanization)ที่ย่ำยีระบบนิเวศ

§  การเน้นย้ำที่มากขึ้นในการพัฒนาลุมพินีให้่เป็นศูนย์ประชากร “เมืองสันติภาพโลก (World Peace City)” ในอนาคต มากกว่าที่จะเป็นสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า ทรัพยากรจะมุ่งตรงไปหล่อเลี้ยงการพัฒนาเมืองและความจำเป็นในการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานอย่างไม่หยุดยั้ง ทว่าจะไม่ใยดีการรักษาคุณลักษณะทางประวัติศาสตร์และความศักดิ์สิทธิ์ของลุมพินี

พวกเราเร่งเร้าอย่างแข็งขันต่อเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ

นายบัน คี มูน (Ban Ki-moon) และรัฐบาลเนปาลให้ละทิ้งแผนการทำให้ลุมพินีเป็นเมืองสันติภาพโลกและให้สนับสนุนแผนแม่บทของนาย Kenzo Tange ต่อไป ลุมพีนีอันเป็นมรดกโลกจะต้องได้รับการสงวนรักษาเพื่อคนรุ่นต่อไป

รักษาพุทธมรดก  –  Info at: www.save-buddhist-heritage.org OR www.savebh.org

Sign Pettion Form_CN

First name ชื่อแรก
Last name นามสกุล

Street address ที่อยู่บนถนน
State ประเทศ Outside US? นอกสหรัฐอเมริกา?
Zip Code รหัสไปรษณีย์
Why is this important to you?(Optional)
การวิพากษ์
Sign ลงนาม

Display my signature on Change.org
Keep me update on this campaign and other from Ven. Dr. Giac Hanh and Disciples charity
By signing, you accept Change.org’s term of service and priv
acy policy