BURMESE Petition

FOR Myanmar petition (PDF Version) – CLICK HERE

The font for this petition is Zaw-gyi

ဗုဒၶAေမြAႏွစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ၾကပါ
ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး “ၿငိမ္းခ်မ္းကမၻာသစ္ၿမိဳ႕ေတာ္´´ စီမံကိန္း
ကမၻာ႕ဗုဒၶဘာသာAေမြAႏွစ္ျဖစ္ေသာ ဗုဒၶဘုရားရွင္ ဖြားေတာ္မူရာဌာန လုမၺိနိမွာ Aႏၱရာယ္ႏွင့္ရင္ဆုိင္ေနရၿပီ။
ေက်းဇူးျပဳ၍ Aသနားခံလႊာတြင္လက္မွတ္ထုိးၾကပါ (Please sign the Petition)
– ဗုဒၶဘုရားရွင္ဖြားေတာ္မူရာ လုမၺိနိေျမျမတ္မဟာသည္ နီေပါႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္း၌ တည္ရွိၿပီး ေရွးေဟာင္းယာU္ေက်းမႈ
AေမြAႏွစ္မ်ားၾကြယ္၀ေသာ Aထြတ္Aျမတ္ေနရာေဒသတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းေဒသည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ဘုရားဖူး
ခရီးသြားရာ သံေ၀ဇနိယေလးဌာန (ဖြား၊ ပြင့္၊ ေဟာ၊ စံ)တြင္ တစ္ခုAပါA၀င္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္
တုိင္ မဟာပရိနိဗၺာနသုတ္ေတာ္၌ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
– ဘာသာတရားကိုင္းရိႈင္းလွေသာ ဘုရားဖူးမ်ားသည္ ဤAထင္ကရ Aေရးပါလွေသာ လုမၺိနိသို႔ ေရွးရာစုႏွစ္
မ်ားစြာကတည္းက ဘုရားဖူးလာခဲ့ၾကၿပီး ယခုေခတ္တုိင္ေAာင္လည္း လာဆဲျဖစ္ၾကပါသည္။ ဘုရားရွင္ဖြားေတာ္
မူရာ ဤAရပ္၊ ေရွးေပေ၀သဏီေခတ္မွ ဗုဒၶဘာသာဘုရားဖူးသြားရာေဒသ၏ သေဘာသဘာ၀တို႔ႏွင့္ စပ္ဆုိင္
ေသာ ေရွးေဟာင္းယU္ေက်းမႈAေထာက္Aထားမ်ား ျပည့္စုံၾကြယ္၀သည့္ ဤေနရာေဒသတြင္ ဘုရားဖူးမ်ား
၀တ္ျပဳရွိခုိးၾကပါသည္။
– ဂ်ပန္လူမ်ဳိးဗိသုကာ ကင္ဇိုတင္ဂီ (Kenzo Tange)ေရးဆြဲခဲ့ေသာ လုမၺိနိဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လႊမ္းၿခဳံစီမံကိန္းသည္
ဤေဒသ၏ဘုရားဖူး၊ ၀တ္ျပဳခရီးသြားက႑ကို Aသားေပးေရးဆြဲခဲ့ပါသည္။ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္၌ ယင္းစီမံကိန္းကို UN
ႏွင့္နီေပါႏိုင္ငံေတာ္Aစိုးရတုိ႔မွ Aတည္ျပဳလက္ခံခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းတြင္ လုမြိနိ၏တည္ၿငိမ္ေAးခ်မ္းမႈကို
Aေထာက္Aကူျပဳရန္ႏွင့္ကာကြယ္ရန္Aတြက္ ၂၂ စတုရန္းမုိင္က်ယ္၀န္းေသာ ၾကားခံဇုန္ (Buffer Zone)ပါ၀င္
ပါသည္။
– ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ လုမၺိနိမွာ၄င္း၏တမူထူးျခားထင္ရွားAေရးပါမႈေၾကာင့္ ယူနက္စကို၏ကမၻာAေမြAႏွစ္ေနရာ
ေဒသ Aျဖစ္ထုတ္ျပန္ေၾကညာခံခဲ့ရပါသည္။
ယခုဘာျဖစ္ေနၿပီလဲ?
– ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀ တြင္ နီေပါႏုိင္ငံAစုိးရႏွင့္ ကိုရီးယားAစုိးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လုမၺိနိကမၻာ့ၿငိမ္း
ခ်မ္းေရးၿမိဳ႕ေတာ္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးႏွင့္တုိးတက္ေရးစီမံကိန္းနားလည္မႈစာခၽြန္လႊာကို သေဘာတူလက္မွတ္
ေရးထုိးခဲ့ၾကပါသည္။ ယင္းစီမံကိန္းသစ္Aား KWAAK E.S.P.R.I ႏွင့္ ကိုရီးယားႏုိင္ငံတကာ ေကာ္ပိုေရးရွင္း
ေA ဂ်င္စီ (KOICA) တုိ႔မွ တစ္ႏွစ္ခြဲA တြင္း စီစU္ေဆာင္ရြက္ရန္ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။
– လူUီးေရ ၂ သိန္းA ေျခခ်ေနထုိင္မည့္ ဤကမၻာၿငိမ္းခ်မ္းေရးၿမိဳ႕ေတာ္ကို ၾကားခံဇုန္A တြင္း တည္ေဆာက္လိမ့္မည္
ျဖစ္ပါသည္။
– ဤသေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ကို ယူနက္စကိုသို႔A ေၾကာင္းၾကားျခင္းမရွိဘဲ လက္မွတ္ထုိးခဲ့ၾကပါသည္။
– ဤသေဘာတူညီခ်က္ (နီေပါA စုိးရႏွင့္….)A ေၾကာင္းပိုမိုသိရွိလုိပါက ဤေနရာ Link 1, Link 2, Link 3, PDF
Link3 တုိ႔တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။
ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးၿမိဳ႕ေတာ္တည္ေဆာက္ပါက မည္သည့္A က်ဳိးဆက္မ်ားျဖစ္လာႏုိင္မည္နည္း?
– ကမၻာ့A ေမြA ႏွစ္ေနရာဌာနမ်ား၏ ကမၻာတလႊားထင္ရွားေသာတန္ဘုိးမ်ားA ေပၚ A ပ်က္သေဘာေဆာင္ေသာ
A က်ဳိး(A ျပစ္)သက္ေရာက္မႈမ်ား A ထူးသျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္စရုိက္လကၡဏာ၊ စစ္မွန္မႈႏွင့္ဂုဏ္သိကၡာမ်ားထိခိုက္
ေစႏုိင္ပါသည္။
– လုမၺိနိတြင္ ေလထု၊ ေရထုႏွင့္A သံညစ္ညမ္းမႈမ်ားက်ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။
– ၂၂ စတုရန္းမုိင္က်ယ္၀န္းေသာ ကန္႔သတ္ႏွင့္စိုက္ပ်ဳိးေရးၾကားခံဇုန္ ဆုံးရႈံးမႈ၊ လူသားတုိ႔ခ်င္းနင္း၀င္ေရာက္မႈႏွင့္
ေဂဟစနစ္A ေပၚၿမိဳ႕ျပပုံစံသြတ္သြင္းမႈမ်ား ရုိက္ခတ္ႏုိင္ပါသည္။
– A နာဂါတ္လုမၺိနိဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတြင္ လုမၺိနိA ား ဘုရားရွင္ဖြားေတာ္မူရာ ေဒသA ျဖစ္ထက္ လူေနထူထပ္ေသာ
ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးၿမိဳ႕ေတာ္A ျဖစ္ ပုိမုိA သားေပးလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ စြမ္းA ားA ရင္းA ျမစ္မ်ားကိုလည္း ၿမိဳ႕ျပ
ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးႏွင့္ A ေျခခံA ေဆာက္A A ုံမ်ား ထိန္းသိမ္းရန္A တြက္သာ A သုံးျပဳၿပီးလုမၺိနိ၏သမုိင္း၀င္
A ထြတ္A ျမတ္A ရည္A ေသြးမ်ားကို လစ္လ်ဴရႈလ်က္ရွိပါသည္။
ကမၻာ့ကုလသမဂၢA ေထြေထြA တြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာဘန္ကီမြန္းႏွင့္နီေပါႏုိင္ငံေတာ္A စုိးရA ား လုမၺိနိကမၻာ့
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးၿမိဳ႕ေတာ္စီမံကိန္းA ား ရုပ္သိမ္းေပးပါရန္ႏွင့္ကင္ဇိုတင္ဂီး (Kenzo Tange)၏ စီမံကိန္းA ား
ဆက္လက္ေထာက္ပံ့ေပးပါရန္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔မွ ခိုင္မာစြဲၿမဲစာြ တိုက္တြန္းA ပ္ပါသည္။ ဤလုမၺနိကမၻာ့A ေမြA ႏွစ္
ေနရာဌာနကို ေနာင္လာမည့္ A နာဂါတ္မ်ဳိးဆက္သစ္တုိ႔A တြက္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၾကရပါမည္။

Burmese Petition Form